กฎ ระเบียบ เงื่อนไข (ต่อ)

ข้อตกลงการใช้งานทรัพยากร

ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธ์ในการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากทาง easyitthai.net

ข้อตกลงการชำระเงิน

ในการชำระเงินกับ easyitthai.net นั้นไม่ว่าจะเป็น การชำระผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร easyitthai.net จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ การตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และหาก ชำระด้วยเช็ค จะถือว่าการชำระเงินนั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อเช็ดถูกขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อตกลงในการต่ออายุ Domain name

ผู้ใช้บริการจะต้องคอยต่ออายุของ Domain name ไม่ให้ขาดอายุ และควรดำเนินการก่อนวันหมดอายุประมาณ 30 วัน

ข้อตกลงการระงับการให้บริการ

easyitthai.net ของสงวนสิทธิ์ ในการระงับการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ กับทาง easyitthai.net ข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือ หลายข้อรวมกัน โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า รวมถึงการระงับการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากการไม่ชำระค่าบริการ และ/หรือค้างชำระค่าบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือการชำระค่าบริการที่ไม่สมบูรณ์ หลังจากที่ได้มีการแจ้งภาระค่าใช้จ่าย หรือมีการทวงถามจากผู้ใช้บริการมาก่อนแล้ว

ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

easyitthai.net จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทาง easyitthai.net เป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และ easyitthai.net จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจาก ค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับ easyitthai.net เท่านั้น ( ค่าบริการจด Domain name ไม่สามารถคืนได้)

แต่หากผู้ใช้บริการ เป็นผู้ยกเลิกสัญญา การให้บริการกับ easyitthai.net และ/หรือ ละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนค่าบริการได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

หากผู้ใช้บริการมีความต้องการที่จะเปลี่ยน รูปแบบ Package ของการให้บริการ จะต้องแจ้งเปลี่ยนล่วงหน้า 7 วันของรอบเดือนต่อไป ในกรณีที่เปลี่ยนในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการ ชำระเงินในส่วนที่ต้องทำการชำระเพิ่มเติม แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในการบริการ ระดับต่ำลง ทาง easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของ easyitthai.net

easyitthai.net ไม่อาจจะให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด และ/หรือ ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย และ/หรือ การหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ easyitthai.net โดยผู้ใช้บริการ สามารถเรียกร้องเฉพาะ ค่าบริการ คืนได้ตามส่วนของ ข้อตกลงในการเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการ

***หากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว easyitthai.net จะแจ้งเตือน และ/หรือจะหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของ easyitthai.net ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หน้า : 1 / 2 / 3 ย้อนกลับ