Facility
  • ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (FM 200)
  • ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (FM 200) และแบบถังปกติแบบแก๊ส ชนิดที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์ ระบบแจ้งสัญญาณเตือนภัย ใช้อุปกรณ์ VESDA (Very Early Smoke Detector Apparatus) เป็นระบบเซ็นเซอร์ติดตั้งในห้องอุปกรณ์ TOT IDC เพื่อส่งสัญญาณเตือนหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
  • ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า
  • ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า มีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวงเข้ามายังศูนย์ TOT IDC จำนวน 4 สายป้อน (Feeder) มีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) จำนวน N+1 มีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) จำนวน 2 เครื่อง มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 เครื่อง
  • ระบบบันทึกภาพ CCTV
  • ระบบบันทึกภาพ CCTV เป็นระบบที่สามารถจะจัดเก็บข้อมูลได้นาน สามารถตรวจดูความเคลื่อนไหวย้อนหลังได้ง่ายและรวดเร็ว โดยติดตั้งไว้ตามแนว Racks
  • ระบบปรับอากาศ
  • ระบบปรับอากาศใช้ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air) จำนวน 3 เครื่อง โดยการทำงาน ตลอดเวลาจำนวน 2 เครื่องและจะมีการสลับไปเครื่องที่ 3 ตามช่วงเวลา เพื่อเป็น การแน่ใจว่าสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ในกรณีเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งในศูนย์ TOT IDC ได้รับความเสียหาย
  • ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access control system)
  • ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access control system) มี 2 ชนิดคือ Biometric Reader และ Access card