กฎ ระเบียบ เงื่อนไข (ต่อ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ (ต่อ)

easyitthai.net ห้ามมิให้กระทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย กับระบบ และบุคคลที่สาม โดยการส่งอีเมล์ ที่เป็นการโฆษณาใด ๆ ไปสู่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ (Spamming) ห้ามมิให้ใช้ชื่ออีเมล์ตอบกลับ ที่ไม่มีอยู่ในระบบ หรือส่งข้อความอีเมล์ ที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ที่จะระบุผู้ส่งอย่างชัดเจน (Spoofing) ห้ามมิให้โฆษณา และแนะนำเว็บไซต์ ที่ฝากอยู่กับ easyitthai.net โดยการกระจายอีเมล์แบบ Spamming จากแหล่งอื่น ๆ (Passive Spamming) ห้ามมิให้ทำการข่มขู่ หรือส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail Bombing) ห้ามมิให้ทำการส่งอีเมล์ ที่มีการใช้งานมากผิดปกติ ห้ามมิให้ทำการส่งจดหมายลูกโซ่ หรือกระทำการสมัคร หรือกรอกอีเมล์ผู้อื่น เพื่อสมัครจดหมายข่าวของตน โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของ ห้ามมิให้ทำการจำหน่าย / กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่งอีเมล์ จำนวนมาก (Mass E-mailing Programs) หากมีการฝ่าฝืน หรือละเมิดข้อตกลง ทาง easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

easyitthai.net ไม่รับการให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน E-mail เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และ easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

easyitthai.net ไม่รับการให้บริการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร และ/หรือ ส่อไปทางลามกอนาจาร และ/หรือจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งการพิจารณาตัดสินว่าเข้าข่ายลามกอนาจารหรือไม่ เป็นสิทธิ์ของ easyitthai.net

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้กับ easyitthai.net ไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ easyitthai.net ในกรณีที่มีการสูญหาย easyitthai.net จะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์

ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

easyitthai.net จะทำการแจ้ง Username และ Password ในการควบคุมจัดการ E-mail , Ftp , Web-Control panel ซึ่งเมื่อได้รับมอบแล้วผู้ใช้บริการจะต้องทำการ จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และ easyitthai.net จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ และ/หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม easyitthai.net จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูล และการควบคุมกลับคืนมา

ข้อตกลงในการขอความช่วยเหลือ

easyitthai.net ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ เช่นการแก้ไข Recover password ให้ใหม่ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการ ลืม Password หรือ ไม่สามารถใช้ Password ในการ Login ได้ โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่ง easyitthai.net จะทำการแจ้ง Username และ Password เฉพาะทาง E-mail ของผู้ใช้บริการ( E-mail ที่เป็น Technical Cantact ) เท่านั้นโดยจะไม่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากป้องกันการแอบอ้างและความปลอดภัยของเว็บไชต์ของลูกค้า

ข้อตกลงในการให้บริการตอบคำถามทางเทคนิค

easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ในการบริการตอบคำถามทางเทคนิค กับผู้ใช้บริการของ easyitthai.net เฉพาะที่เป็นบริการของ easyitthai.net ทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเวลาทำการ แต่ easyitthai.net ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ easyitthai.net และ/หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็น ลูกค้า ของ easyitthai.net

หน้า : 1 / 2 / 3 ถัดไป