เงื่อนการจดโดเมน
  • .go.th : สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย
    • เอกสารที่ใช้
    • - หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ