เงื่อนการจดโดเมน
  • .ac.th : สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
    • เอกสารที่ใช้
    • - หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
      - กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน