เงื่อนการจดโดเมน
 • .in.th : สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
 • แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
  • เอกสารที่ใช้
  • - หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
  แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
  • เอกสารที่ใช้
  • - สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ